Awards

 1. First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

  Trophy points: 1

 2. Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

  Trophy points: 1

 3. Media items

  Media items

  Trophy points: 1

 4. Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  Trophy points: 2

 5. Chào mừng bạn là thành viên nữ của diễn đàn

  Chào mừng bạn là thành viên nữ của diễn đàn

  Trophy points: 2

 6. Bảo Mật Tài Khoản

  Cảm ơn bạn đã xác minh tài khoản bảo mật 2 bước.

  Trophy points: 3

 7. Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

  Trophy points: 5

 8. Facebook Xổ Số

  Facebook Xổ Số

  Trophy points: 5

 9. Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

  Trophy points: 10

 10. I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

  Trophy points: 10

 11. Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10

 12. Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

  Trophy points: 15

 13. Addicted

  1,000 messages? Impressive!

  Trophy points: 20

 14. Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

  Trophy points: 20

 15. I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

  Trophy points: 30

 16. Bạn đã viết trên 1.000 bài

  Trophy points: 50

 17. Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 18. Thành Viên Trên 2 Năm

  Trophy points: 50

 19. Thành Viên Trên 3 Năm

  Trophy points: 50

 20. Thành Viên Trên 4 Năm

  Trophy points: 50

 21. Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

  Trophy points: 50

 22. Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

  Trophy points: 50

 23. Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

  Trophy points: 50

 24. Bạn đã viết trên 5.000 bài

  Thành viên đã viết trên 1.000 bài

  Trophy points: 50

 25. Bạn đã viết trên 10.000 bài

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

  Trophy points: 50

 26. Thành viên đã nhận trên 20.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 20.000 likes

  Trophy points: 70

 27. Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

  Trophy points: 100

 28. Thành viên đã nhận trên 100.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 100.000 likes

  Trophy points: 100

 29. Thành viên đã nhận trên 50.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 50.000 likes

  Trophy points: 100

 30. Thành viên đã nhận trên 200.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 100.000 likes

  Trophy points: 100

 31. Thành viên đã nhận trên 300.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 300.000 likes

  Trophy points: 100

 32. Thành viên đã nhận trên 400.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 400.000 likes

  Trophy points: 100

 33. Thành viên đã nhận trên 500.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 500.000 likes

  Trophy points: 100

 34. Bạn đã viết trên 20.000 bài

  Bạn đã viết trên 20.000 bài

  Trophy points: 100

 35. Bạn đã viết trên 30.000 bài

  Bạn đã viết trên 30.000 bài

  Trophy points: 100

 36. Bạn đã viết trên 50.000 bài

  Bạn đã viết trên 50.000 bài

  Trophy points: 100

 37. Bạn đã viết trên 100.000 bài

  Bạn đã viết trên 100.000 bài

  Trophy points: 100